Εισαγωγή στην Παγκόσμια Πολιτότητα

INTRODUCTION

Ο κόσμος στον οποίο ζούμε είναι ένας πολύπλοκος ιστός συνδέσεων και αλληλεξαρτήσεων: παγκόσμια φαινόμενα όπως η μετανάστευση, η κλιματική αλλαγή και, πρόσφατα, η πανδημία COVID-19 ξεπερνούν τα σύνορα των χωρών και θέτουν προκλήσεις που απαιτούν παγκόσμια κινητοποίηση.

Η Παγκόσμια Πολιτότητα αναφέρεται στην ιδέα ότι η ταυτότητα ενός ατόμου ξεπερνά τα γεωγραφικά σύνορα και ότι οι ευθύνες ή τα δικαιώματα απορρέουν από τη συμμετοχή σε μια ευρύτερη ομάδα

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Αριθμός έργου [KA201-DAF5BAA5]