• Αρχική
  • Εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράμματος κατάρτισης

Εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράμματος κατάρτισης

Η ενότητα αυτή στοχεύει στο να δώσει τη δυνατότητα στους Διευθυντές και τους επαγγελματίες ανθρωπίνου δυναμικού να επιστήσουν την προσοχή στη σημασία της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, να παρουσιάσει τους διαφορετικούς τύπους αξιολόγησης (προκαταρκτική, συνεχιζόμενη και τελική) και να υπογραμμίσει ότι πρέπει να εφαρμοστούν και οι τρεις τύποι αξιολόγησης προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματική εκπαίδευση.
Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Αριθμός έργου [KA201-DAF5BAA5]