Τι είναι η Παγκόσμια Πολιτότητα

Το πρώτο μάθημα θα εισαγάγει στους μαθητές σας την έννοια του Παγκόσμιου Πολίτη. Συγκεκριμένα, οι μαθητές σας θα μάθουν για τον ορισμό και τη σημασία της Παγκόσμιας Πολιτότητας στον σύγχρονο κόσμο. Το μαθησιακό υλικό καλύπτει την ιστορία και τα πολλαπλά επίπεδα της ιδιότητας του πολίτη και θα τους εξοικειώσει με τις ιδέες, τις αξίες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των παγκόσμιων πολιτών.
Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Αριθμός έργου [KA201-DAF5BAA5]