Οργανισμοί και Στόχοι

Το δεύτερο μάθημα επισημαίνει ορισμένους από τους σημαντικότερους οργανισμούς της ΕΕ και διεθνείς οργανισμούς για τους πολίτες. Οι οργανισμοί αυτοί επιτρέπουν στους πολίτες να συμμετέχουν στις παγκόσμιες δημοκρατικές διαδικασίες και τους ενθαρρύνουν να διερευνήσουν τις δυνατότητες συμμετοχής τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ως εκ τούτου, σε αυτό το μάθημα, οι μαθητές σας θα ανακαλύψουν τις βασικές πληροφορίες σχετικά με αυτούς τους οργανισμούς, οι οποίοι προωθούν τις δημοκρατικές διαδικασίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Εκτός αυτού, θα τους εισαγάγει σε ορισμένα από τα σχετικά διεθνή έγγραφα και συμφωνίες και θα διερευνήσει διάφορες δυνατότητες συμμετοχής σε ρόλο ενεργού πολίτη. Τέλος, θα τους βοηθήσει να συνειδητοποιήσουν ακόμη περισσότερο την παγκόσμια διασύνδεση και αλληλεξάρτηση.

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Αριθμός έργου [KA201-DAF5BAA5]