Προώθηση της αλλαγής

Το τέταρτο μάθημα έχει ως στόχο να βοηθήσει τους μαθητές σας να γίνουν παγκόσμιοι πολίτες και φορείς αλλαγής. Θα σας δοθεί πρόσβαση σε στρατηγικές και πρωτοβουλίες, για να βοηθήσετε τους μαθητές σας να γίνουν πραγματικοί φορείς της αλλαγής. Αυτό το μάθημα επικεντρώνεται στα οφέλη της ενίσχυσης της φωνής των μαθητών και της αυτοπεποίθησής τους να εκφράζουν τις απόψεις τους.
Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Αριθμός έργου [KA201-DAF5BAA5]