• Αρχική
  • Σχεδιασμός Στρατηγικών για Διευθυντές, Υπεύθυνους Ανθρώπινου Δυναμικού και Σύμβουλους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για την αποτελεσματική διαχείριση του ηλικιακού ρατσισμού και του κοινωνικού αποκλεισμού στον χώρο εργασίας

Σχεδιασμός Στρατηγικών για Διευθυντές, Υπεύθυνους Ανθρώπινου Δυναμικού και Σύμβουλους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για την αποτελεσματική διαχείριση του ηλικιακού ρατσισμού και του κοινωνικού αποκλεισμού στον χώρο εργασίας

Η ενότητα αυτή, χωρισμένη σε δύο κεφάλαια, περιγράφει τον ηλικιακό ρατσισμό τόσο για τους νεότερους εργαζόμενους όσο και για τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας και τις διαθέσιμες στρατηγικές Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) για την αντιμετώπιση του ηλικιακού ρατσισμού και την προώθηση της διαγενεακής συνεργασίας.
Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Αριθμός έργου [KA201-DAF5BAA5]